مقاله بررسي و تحليل ارتعاشي سيستم تعليق هواپيما در فرود

چكيده يكي از مهمترين فاكتورهاي مورد بررسي در طراحي ارابه فرود هواپيما، بررسي اثرات ناشي از فرود هواپيما روي بدنه آن و نقش جاذب ارتعاش به عنوان جذب كننده انرژي ناشي از فرود مي باشد. در اين مقاله به تحليل ديناميكي ارتعاشات ارابه فرود از دو روش تحليلي ومقاله بررسي و تحليل ارتعاشي سيستم تعليق هواپيما در فرود|50100621|yms|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع مقاله بررسي و تحليل ارتعاشي سيستم تعليق هواپيما در فرودقابل مشاهده می باشد

چكيده
يكي از مهمترين فاكتورهاي مورد بررسي در طراحي ارابه فرود هواپيما، بررسي اثرات ناشي از فرود هواپيما روي بدنه آن و نقش جاذب
ارتعاش به عنوان جذب كننده انرژي ناشي از فرود مي باشد. در اين مقاله به تحليل ديناميكي ارتعاشات ارابه فرود از دو روش تحليلي و
شبيه سازي نرم افزاري پرداخته شده است. ابتدا معادلات ديناميكي فرود هواپيما با شش درجه آزادي نوشته شده است. معادلات براي
مدلسازي ADAMS حل شده است. در روش دوم هواپيما در نرم افزار MATLAB حل به فضاي حالت تبديل شده و توسط نرم افزار
شده است. سپس حالت هاي مختلف فرود با دو چرخ, فرود با سه چرخ، حركت از روي مانع و تاكسي در اين پروژه بررسي شده است.
در نهايت سرعت، جابجايي مركز ثقل هواپيما كه از دو روش فوق بدست آمد، مقايسه و تحليل شدند.مطالب دیگر:
22-طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری24-بررسی روش اجرای تزریق تماسی در تونل انتقال آب کاشان در شرایط آبدار25-اجرای تونلهای پوش و كند در محیطهای شهری مطالعه موردی تونل راه آهن تهران - تبریز26-روشی نوین با توجیه فنی اقتصادی برای اجرای سازه های زیرزمینی در ایران27-بررسی اجرای گالری ضد ریزش بمنظورعبور ایمن از ترانشه های ناپایدار28-کاربرد مواد مضاف (دیرگیرکننده ها) در بتنهای سازه هایی که با قالب لغزان اجرا میشوند29-طرح و اجرای تیرهای جعبه ای بتنی پیش ساخته پس تنیده در اسکله فولادی بندرعباس30-اجرای سازه بتنی نیروگاه برقابی کرخه31-نقدی بر پیش نویس ضوابط طراحی و اجرای ساختمان های با اتصال خورجینی32-بررسی روابط بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف با استفاده از نتایج 165 سری آزمایش عملی در پروژه های اجرایی33-اجرای اسكله های وزنی با بلوكهای پیش ساخته بتنی مطالعه موردی بندر پتروشیمی پارس34-بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه و طول زمان اجرای پروژه های بزرگ منابع آب35-تحلیل رفتار خاكریزهای مسلح در حین و بعد از اجرا روی بسترهای سست36-بررسی پارامترهای فنی و اجرایی موثر در انتخاب بهینه یك شمعكوب37-بررسی نحوه اجرا و مشكلات اجرایی دیوارهای آب بند نشیب بند و فرازبند پروژه سد شهریار38-بررسی اثرات خوردگی محیطی بر روی پایداری سازه ها و ارائه راهكارهای اجرایی مناسب39-توسعه استفاده از روش قالب لغزان در اجرای سازه های ساختمانی بتن مسلح دال دیوار40-بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای اجرایی سد بتن غلتكی41-ساخت قطعات پیش ساخته در پروژه های آبیاری و زهكشی اجرای سازه بتنی42-آسیب شناسی اجرای پروژههای قطار شهری به روش EPCF در كشور43-مقاله بررسی اثرات اجرای فازهای گردشی زود آزاد شونده-دیرآزاد شونده در تقاطعها نمونه موردی: تقاطع کریم خان -حافظ44-تعیین نیازها و روند اجرایی آموزش فرهنگ ترافیك با توجه به طبقه بندی سنی و مقطع آموزشی مخاطبان73-ضرورت ونحوه تدوین سازمان، روش و تكنولوژی اجرا در سازه های بتنی45-بررسی میزان تأثیر اجرای دوركاری در بهبود شاخصهای ترافیكی شبكه معابر شهر تهران72-بهینه سازی فرآینذ اجرای پروشه های راهسازی به روش B.O.T بانگرش مذیریت ریسك